عنوان:روزه

54- چهارده سال و هشت ماه سن دارم و روزه هایم را کامل می گیرم آیا به سن تکلیف رسیده ام یا خیر؟
53- کسی که چشمش آب سیاه دارد وفقط همین یک چشم هم برایش مانده باید روزه بگیرد؟
52- فردی که از روزه اش گذشته باید کفاره بدهد؟
51- اگر روزه اول ماه رمضان یوم الشک اعلام شد تکلیف چیست؟
50- آیا باطل کردن روزه قضا کفاره دارد ؟
49- آیا استفراغ روزه را باطل می کند؟
48- کار سنگینی دارم و نمیتوانم روزه بگیرم تکلیفم چیست؟
47- دختر 10 ساله ای دارم که ضعیف است و نمیتواند روزه بگیرد روزه هایش چه میشود؟
46- روزه های قضایی که بیش از یک سال از آن می گذرد چه حکمی دارد؟
45- برای گرفتن روزه های قرضی باید حتما سحری خورد؟
44- آیا در ماه رجب می توان روزه های قضا را گرفت؟
43- قضای روزه چند سال گذشته را چگونه باید به جا آورد؟
42- کسیکه بیماری ریوی داشته باشد و گه گاهی روزه بگیرد تکلیفش نسبت به روزه هایی که نگرفته چیست؟
41- کسیکه بیماری تنفسی دارد هنگام روزه از اسپری استفاده کند روزه اش باطل است؟
40- اگر انسال حواسش نباشد و هنگام روزه آب بخورد روزه اش چه میشود؟
39- چندین سال روزه قضا دارم چه کنم؟
38- نوجوان دوازده ساله نماز نخواند ولی روزه بگیرد روزه اش درست است؟
37- روز روزه قضا داشتم .در اعتکاف که بودم نیت روزه قضا کردم و این 3 روز را روزه گرفتم آیا درست است؟
36- در ماه رمضان به کسیکه دکتر تشخیص داده آدامس بجود در طول روز روزه هایش چه میشود؟
35- افرادی که روزه قضا دارند میتوانند روزه مستحبی بگیرند؟
نمایش #